google-site-verification=68wFzI7txBuJk5-nHDy4uhuMVxIXoTrTXY9IHGm1Bcg
Fareler Neden Eve Girer

Fareler Neden Eve Girer?

Fare Neye Gelir? Ekili arazilerde ya?ayan fareler, çok so?uk geçen k?? aylar? d???nda genellikle insanlar?n ya?ad?klar? bölgelerden uzak dururlar. Ancak di?er fare türleri insanlara yak?n ya?arlar ve yiyecek bulmak için evlere hücum ederler. Çok sa?lam di?leri ile hemen her ?eyi kemirebilen farelerin en sevdikleri yiyecekler, çikolata, ka?ar peyniri, et, hububat ve tah?llard?r. A??zlar? s?k?ca kapat?lmayan g?da maddeleri, fareler için aç?k hedef konumundad?r. Aç?kta b?rak?lan sebze ve meyveler, yere dü?en yemek taneleri de farelerin besin olarak de?erlendirebilece?i ?eyler aras?ndad?r. Fareleri Evden Uzak Tutman?n Yollar? Nelerdir? Kirli ve da??n?k ortamlar, fareler için ideal ya?am alan? olabildi?i için evinizi daima temiz ve düzenli tutmal?s?n?z. Farelerin do?al dü?man? olan kediler, fareyi evden uzakla?t?rmak için mükemmel seçeneklerdir. Bir kedi sahiplenerek güçlü bir savunmaya sahip olabilirsiniz. Bütün g?da maddelerini a??zlar? kapal? bir ?ekilde muhafaza ederek farelerin evinizde rahat beslenmelerinin önüne geçebilirsiniz. Çöplerde bulunan at?klar, farelerin en sevdikleri yiyecekler olabildikleri için, çöplerinizin a?z?n? mühürlemeli ve k?sa aral?klarla evinizin d???ndaki çöp konteynerine atmay? al??kanl?k haline getirmelisiniz. Çat? aras?, garaj ve bodrum gibi karanl?k, nemli, kirli alanlar? temizlemeli, s?k s?k kontrol ederek fare pisli?i ve fare idrar? gibi fare belirtileri olup olmad???n? gözlemlemelisiniz. Pencerelerinize ya da çat?n?za temas eden a?aç dallar? varsa budamal? ve d??ar?daki farelerin evinize girmek için bu dallar? kullanmalar?na engel olmal?s?n?z. Kap? alt?, pencere kenar?, çat?, dö?eme gibi alanlardaki aç?kl?klar? alç?, çimento, silikon gibi dayan?kl? dolgu malzemeleri ile doldurarak farelere aç?k kap? b?rakmamal?s?n?z. Evinize yak?n alanlarda fare oldu?unu dü?ünüyorsan?z nane yapra??, defne yapra??, çay a?ac? ya?? ve nane ya?? gibi bitkisel çözümleri de?erlendirebilirsiniz. Bu maddeler, farelerin do?al kaç?r?c?lar? olarak kabul edilirler. E?er evinizde fare varsa fare istasyonu ve fare kapan? kullanabilirsiniz. ?çlerine farelerin sevdikleri zehirli yiyecekleri yerle?tirerek fare yuvalar?na yak?n bölgelere b?rakaca??n?z bu tuzaklar, fareden kurtulma yollar? aras?nda en çok ra?bet görenlerdendir. Yap??kan tuzaklara yakalanan fareler, gerekirse ön ve arka ayaklar?n? kemirerek kurtulmaya çal??t?klar? için tutkal panolar? evinizin çe?itli bölgelerine yerle?tirebilirsiniz. Fareler bu panolara gövdeleriyle birlikte yap??acak ve kurtulmaya çal??t?kça daha da güçlü yakalanacakt?r. E?er fareleri öldürmeden yakalamak istiyorsan?z da telli fare kapan?n?, içlerinde yine farelerin sevdikleri yiyeceklerle birlikte çe?itli bölgelere yerle?tirebilirsiniz. Eczanelerde ve zirai malzeme satan dükkanlarda bulabilece?iniz, ilaçlamada kullan?lan fare ilaçlar? ayn? zamanda insanlar ve ev hayvanlar? üzerinde de etkili olabildikleri için, evinize yerle?tirirken ya da zehirli yem haz?rlarken çok dikkatli olmal?s?n?z


banka temizli?i